MIT informatika: Vizualizacija proizvodnje (foto: iStock)

Ali vaša proizvodnja izpolnjuje pričakovanja kupca?

Prodaja želi pripeljati vsako povpraševanje do sklenitve posla, kar je pri naročniški proizvodnji ali v storitveni dejavnosti težje, ker izdelkov nikoli ni na zalogi. Ustreči kupcu pa ne pomeni samo sprejeti posla, ampak naročilo tudi realizirati v pravem času, z ustrezno kakovostjo in seveda ob primerni razliki v ceni.

Da bi lahko podjetje po eni strani dosegalo, ali še bolje, presegalo pričakovanja kupca, po drugi strani pa ustvarjalo dobiček, ki mu omogoča nadaljnjo rast in razvoj, mora zagotavljati učinkovito izvajanje celotnega poslovnega in proizvodnega procesa.

»Velikokrat prodaja kupcu obljubi tako rekoč vse, vendar se takšna velikodušnost lahko slabo konča, če podjetje ne obvladuje celotnega procesa od prejema prodajnega naročila do proizvodnje in odpreme kupcu. V kolikor se podjetje poleg proizvodnje ukvarja tudi s servisno dejavnostjo pa mora obvladovati še storitveni del poslovanja,« je povedala Marjeta Povalej, direktorica podjetja MIT informatika.

A man holding a staff safety helmet in production control room. There is a computer in the control of machinery at feed mills. Safety at work
MIT informatika: Vizualizacija proizvodnje (foto: iStock)

V podjetju MIT informatika proizvodnim podjetjem omogočajo,da na enem mestu, v poslovno proizvodnem informacijskem sistemu (ERP sistemu) učinkovito upravljajo celoten poslovno proizvodni proces, kar vključuje samodejno izvajanje postopkov:

  • Prodajo: vodenje prodajnih naročil in enostavna izdelava prodajnih ponudb s pomočjo vgrajenih receptur, tehnoloških postopkov, normativov.
  • Nabavo: avtomatsko kreiranje nabavnih zahtevkov glede na prodajne ponudbe, plane proizvodnje in stanje zalog (končnih izdelkov, surovin, repro-materiala …), vizualno planiranje nabave.
  • Proizvodnjo: avtomatsko kreiranje delovnih nalogov in delovnih listov iz potrjenih naročil, planiranje in terminiranje proizvodnje, avtomatski zajem podatkov na delovne naloge (delo, material, realizacija…).
  • Logistiko: prevzemanje izdelkov iz proizvodnje v skladišče, avtomatsko kreiranje komisionirnih nalogov na osnovi prodajnih ponudb, avtomatsko kreiranje dobavnic, upravljanje odpreme.

Kot pravi Marjeta Povalej, takšno povezano obvladovanje posameznih korakov z enega mesta podjetjem omogoča, da pravočasno ukrepajo ob pojavu anomalij, kot so povečanje izmeta, okvare, pomanjkanje materiala … in kljub problemom izpolnijo zaveze kupcem. Po drugi strani povezanost omogoča učinkovitejše planiranje, tako nabave kot proizvodnje in odpreme, s čimer se izboljša produktivnost, kar pomeni, da lahko podjetje bodisi realizira posle hitreje kot konkurenca in sprejme posle, ki jih drugi niso sposobni, bodisi da lahko izpolnjuje dane roke tudi ob povečanju obsega naročil.

Prodaja, ki podpira kupca

Prodajno osebje v proizvodnih podjetjih mora poleg prodajnih in produktnih znanj imeti tudi tehnološka znanja pa tudi vpogled v zasedenost kapacitet. Samo na takšen način lahko kupcu ponudi realne roke za dobavo. Predvsem za manjša podjetja so na primer privlačne zmožnosti za podporo dela prodajnega tehnologa, ki prodajnike opremljajo s tehnološkimi kompetencami. MIT Orkester sicer prodaji ponuja inovativne zmožnosti, ki omogočajo združeno izvajanje celotnega procesa prodaje in proizvodnje na enem mestu. To pomeni, da ima prodajno osebje vpogled v celoten proces, od same prodaje, razpisanih delovnih nalogov, nabave materiala, proizvodnje in kooperacije do izstavljanja računov.

V MIT Orkestru se namreč avtomatizira celoten proces od povpraševanja kupca do organizacije optimalnega transporta, pri čemer se podatki samodejno prenašajo skozi proces. Ni podvojenih vnosov, posamezni procesi so povezani in se nadaljujejo eden v drugega. Ko se sproži postopek odpreme blaga, teče postopek skozi vse faze do fakture samodejno. Poslovni informacijski sistem ob tem spremlja različne statuse in prikaze, ki zaposlenim na posameznem koraku vnaprej zagotavljajo vse informacije, ki jih rabijo za izvedbo svojih nalog, vključno z opozorili, ali kakšen dogodek odstopa od plana. Tekom procesa se dodaja tudi ustrezne dokumente in podatke, kar zagotavlja popolno sledljivost materiala in opravljenega dela.

Proizvodna podjetja tako bistveno bolje upravljajo prodajni proces, hkrati pa izvajajo kakovosten servis kupcem, saj na enostaven in pregleden način dostopajo do različnih informacij iz proizvodnje, na primer o proizvodnem planu in zasedenosti kapacitet. Po drugi strani lahko že v prodajnem procesu optimizirajo zasedenost proizvodnih kapacitet in tako kupcem lažje izpolnijo njihove zahteve.

Učinkovita in pravočasna nabava

Za proizvodna podjetja ponuja MIT Orkester rešitev, ki v okviru materialnega planiranja zagotavlja pravočasno naročanje surovin in zagotavljanje ustreznih količin. Rešitev podpira tudi obvladovanje minimalnih zalog, pri čemer nabavnike v fazi priprave plana naročanja obvešča o materialih s kritičnimi roki dobave. Nabavna služba ima tako na voljo kakovostnejše informacije pri odločanju in pripravi naročil, zato se lahko bolj posveti iskanju optimalnih nabavnih rešitev. Celoten nabavni proces ob tem poteka brezpapirno, od kreiranja in potrjevanja nabavnih zahtevkov do posredovanja dobaviteljem.

Za obvladovanje potreb kupcev ter zalog materiala in izgotovljenih izdelkov brez zalog v skladiščih in tudi v proizvodnji je na voljo podpora konceptu JIT (just in time). V tem primeru se v MIT Orkestru najprej razpišejo delovni nalogi za proizvodnjo, ki se lahko generirajo samodejno na osnovi prodajnih naročil, kosovnic, receptur in drugih tehnoloških dokumentov. Sistem samodejno izračuna potrebne količine blaga in surovin glede na načrtovane roke izdelave in želene količine končnih izdelkov za kupca. Po količinskem in kakovostnem prevzemu v MIT Orkester je nadaljnji postopek izdaje blaga ter surovin popolnoma avtomatiziran in deluje po sistemu direktne logistike. To pomeni, da se blago in surovine ne uskladiščuje v skladiščne regale, temveč se izvede direktna izdaja na že aktivne delovne naloge za proizvodnjo s samodejno izdelavo izdajnic za material, ki je zahtevan na delovnih nalogih.

Vizualno planiranje za večjo produktivnost

MITova inovativna rešitev za vizualizacijo proizvodnega plana, poleg planiranja delovnih nalogov omogoča tudi razvrščanje tehnoloških operacij oziroma terminiranje vse do posameznega stroja natančno. Rešitev zaokroža proces, ki poteka od zajema delovnih nalogov iz poslovnega informacijskega sistema do priprave plana glede na logiko podjetja oziroma prodajne prioritete. Podjetje lahko planiranje in terminiranje še izboljša prek avtomatskega zajema podatkov o dokončanosti aktivnih delovnih nalogov, ki se izvaja prek monitoringa proizvodnje.

Rešitev vizualno planiranje proizvodnje, ki podpira tudi planiranje v nabavi ter pri izvajanju storitev, na primer servisnih nalogov, ponuja različne intuitivne preglede (zasedenost po dnevih / tednih, Ganttov diagram, Timeline …) in planske zmožnosti. Poleg tega zagotavlja prilagojene preglede za izdelavo izpisov in dokumentov, ki se uporabljajo v proizvodnji, nabavi, prodaji, financah, pri vzdrževanju strojev, vodenju projektov in izvajanju storitev. Prikazane podatke je možno grafično tudi urejati, pri čemer se podatki prenašajo nazaj v poslovni informacijski sistem, na primer predviden čas izdelave.

Preberite si še, kako Vizualizacija planiranja izboljša izkoriščenost in preglednost planov proizvodnje.


Marjeta Povalej

Comments are closed.