Vizualizacija planiranja proizvodnje

Vizualizacija planiranja izboljša izkoriščenost in preglednost planov proizvodnje

Čeprav podjetja mrzlično iščejo vzvode za izboljšanje operativne učinkovitosti, poteka planiranje proizvodnje po enakih konceptih kot pred 50 leti. Podjetja se zato sploh ne morejo približati maksimalni izkoriščenosti proizvodnih zmogljivosti, kar botruje nižji produktivnosti ter višjim stroških proizvodnje, kot jih dosega konkurenca.

Paradoks je, da se to stanje ni spremenilo kljub uvedbi integralnih poslovnih informacijskih sistemov. Ti sistemi namreč večinoma sežejo do vodenja delovnih nalogov za proizvodnjo, medtem ko samo planiranje in razvrščanje poteka na roko, prek planskih tabel. Naslednji problem je, da so delovni nalogi v papirni obliki, kamor se na delovnih centrih ročno vpisujejo časi in količine. Te se po zaključenem delovnem nalogu nato na roko vnesejo v poslovni informacijski sistem, kar pomeni, da se planske postavke lahko osvežujejo oziroma zapirajo tudi z večdnevno zamudo.

Takšen pristop ima vrsto negativnih posledic, med katerimi so najbolj pogoste:

 • Planska služba nima podatkov o dokončanosti delovnih nalogov in dejanskemu sproščanju proizvodnih zmogljivosti, zato so plani ohlapni – proizvodne zmogljivosti kljub navidezni zapolnitvi ostajajo neizkoriščene.
 • Tehnologi nimajo podatkov o realnem poteku posameznih tehnoloških postopkov –prihaja tudi do razhajanja med planiranim in dejanskim časom izdelave ter posledično do zamud pri dobavi.
 • Ker ni na voljo podatkov o dejanski porabi časa, proizvedenih količinah in izmetu, so normativi nerealni – kljub dobičkonosnim predkalkulacijam prihaja do izgube pri pokalkulacijah.
 • Posle se predaja v kooperacijo kljub temu, da ima podjetje dovolj časa in proste zmogljivosti – dobičkonosnost posla se bistveno zmanjša.
 • Prodaja nima na voljo natančnih podatkov o zasedenosti strojev – kupcu lahko ponudi nedosegljiv dobavni rok ali celo ne sprejme naročila.

Čeprav je planiranje eno ključnih proizvodnih funkcij, je še vedno podhranjeno, kar se tiče uporabe sodobnih informacijskih orodij. ERP vsebuje podatke, ki jih potrebujemo za planiranje proizvodnje, vendar je prikaz teh podatkov tabelaričen, ne pa grafičen. V planskih službah se zato velikokrat zatekajo k uporabi Excela, kar sicer lahko nekoliko izboljša sam pregled nad planom, problemi in posledice pa večinoma ostanejo.

Saop Proizvodnja: Vizualizacija planiranja proizvodnje
Saop Proizvodnja: Vizualizacija planiranja proizvodnje

Vgrajena vizualizacija plana

V podjetju ponujamo neodvisno rešitev za vizualizacijo proizvodnega plana, ki omogoča tudi razvrščanje oziroma terminiranje vse do posameznega stroja natančno. Rešitev zaokroža proces, ki poteka od zajema delovnih nalogov iz poslovnega informacijskega sistema do priprave plana glede na logiko podjetja oziroma prodajne prioritete.

Pri vizualizaciji plana so na voljo različne možnosti pregledovanja:

 • Ganttov diagram po dnevih in strojih
 • Časovnica po dnevih in strojih
 • Dnevni pregled zasedenosti strojev
 • 5-dnevni (tedenski) pregled zasedenosti strojev
 • Mesečni pregled zasedenosti strojev
 • Urna časovnica po strojih z nastavitvijo natančnosti pregleda(min 1 h, max 8 h)
 • Grafične ponazoritve zasedenosti strojev (stolpčni, vrstični, linijski …)

Rešitev poleg digitalne planske table zagotavlja prilagojene preglede za izdelavo izpisov in dokumentov, ki se uporabljajo v proizvodnji, nabavi, prodaji, financah, pri vzdrževanju strojev, vodenju projektov in izvajanju storitev. Prikazane podatke je možno grafično tudi urejati, pri čemer se podatki prenašajo nazaj v poslovni informacijski sistem, na primer predviden čas izdelave. Sistem za planiranje Saop Proizvodnja je možno povezati tudi z rešitvijo za zajem podatkov iz proizvodnje, kar omogoča interaktivne informacije o dokončanosti posameznih operacij na strojih oziroma delovnih nalogov na planskih postavkah ter samodejno zaključevanje delovnih nalogov.

MIT informatika - vizualizacija planiranja proizvodnje

Glavni učinki izboljšanja planiranja

Vizualizacija prinaša večjo preglednost plana, kar ima neposreden vpliv na povečanje izkoriščenosti strojev in naprav v proizvodnji:

 • z razpoložljivo tehnologijo se proizvede več ob enakih fiksnih stroških;
 • dodatne investicije v proizvodne zmogljivosti in zaposlene niso potrebne;
 • poveča se obrat kapitala in dodana vrednost na zaposlenega;
 • lažji prevzem naročil s kratkimi roki dobave po višji ceni;
 • naročila se realizira v predvidenem času, zato ni kazni zaradi zamud pri dobavi;
 • zmanjša se vpliv neplaniranih prekinitev proizvodnje na skupno realizacijo;
 • učinkovitejše delo podpornih služb (nabava, logistika, vzdrževanje …) …

Večja uspešnost pri planiranju ima dejansko neposreden vpliv na celotno uspešnost podjetja. S prehodom na vizualizacijo planiranja proizvodno podjetje izvede eno najbolj dobičkonosnih investicij, ki se že v nekaj mesecih pozna v bilanci. Prek integracije planske rešitve s podatki iz proizvodnje ter dvosmerno komunikacijo z poslovnim informacijskim sistemom podjetju omogoča poslovanje v skladu s pričakovanji Industrije 4.0 ter predstavlja enega ključnih gradnikov tovarne prihodnosti.


Na našem Youtube kanalu si lahko ogledate nekaj podrobnosti iz rešitve za vizualizacijo planiranja proizvodnje