MIT informatika_projektno vodenje_pixabay_180x180

Čas je denar – velja tudi za proizvodne projekte

Projektna proizvodnja ob vse nižjih razlikah v ceni zahteva natančno obvladovanje izvedbe.

Vsako podjetje, ki se ukvarja s projektno proizvodnjo, zasleduje za kupca ključne cilje: proizvesti do roka, za dano ceno in ob pričakovani kakovosti. Ne glede na to, ali gre za naročniško ali maloserijsko proizvodnjo, sta z vidika realizacije ključna časovni in stroškovni okvir. Da podjetje temu zadosti, mora natančno obvladovati tako časovnico posameznih projektnih aktivnosti kot tudi stroške – materiala, dela, strojev…

Časovno spremljanje projekta

Za doseganje zahtevanih dobavnih rokov je treba maksimalno obvladovati časovno komponento celotnega projekta in seveda posameznih projektnih aktivnosti, ki se lahko izvajajo zaporedno ali vzporedno. Pri časovnem vodenju projekta v osnovi spremljamo stanje izvedbe, najbolje v realnem času, in ga primerjamo s planom. Za proizvodna podjetja, ki stremijo k čim boljši učinkovitosti proizvodnje (OEE) je optimalno, da se pri tem upošteva tehnološke postopke in normative.

MIT informatika_projektno_vodenje
MIT informatika: Projektno vodenje

V MIT Orkestru se na osnovi delovnih nalogov, tehnoloških postopkov in normativov samodejno pripravita tabelarični in grafični projektni plan. Grafični projektni plan v obliki gantograma omogoča kakovostne vizualizirane vpoglede v izvedbeno stanje projekta po posameznih aktivnostih – delovnih nalogih oziroma tehnoloških postopkih vse do ravni delovnega centra oziroma posamezne operacije na stroju. Pri tem ne omogoča samo vpogleda v proizvodne dejavnosti po delovnih nalogih, ampak ponuja tudi vpoglede v ostale povezane aktivnosti, kot so nabava, vzdrževanje strojev in naprav, montaža… Z uporabo zajema podatkov prek senzorjev IoT, proizvodnih terminalov ter mobilnih naprav za spremljanje storitev na terenu se na interaktivnih gantogramih samodejno osvežujejo informacije o izvedbi.

Upravljanje stroškov

Vsekakor je za vsak resen proizvodni projekt smiselno najprej narediti predkalkulacijo. Enostavno že zato, da si ne ustvarimo izgube še preden potrdimo naročilo ali podpišemo pogodbo. Prekalkulacija, v kateri naj se obravnava različna pokritja, v izvedbeni fazi projekta služi za primerjavo stroškovne uspešnosti oziroma razlike v ceni na podlagi izdanih naročilnic oziroma prejetih računov dobaviteljev, porabljenega delovnega časa, strojnih ur in podobno.

MIT informatika: Obračun stroškov projekta
MIT informatika: Obračun stroškov projekta

V poslovnem informacijskem sistemu za proizvodna podjetja MIT Orkester se na primer na posameznem projektu predkalkulacijski zneski samodejno preverjajo z realiziranimi stroški (analiza po stroškovnih mestih), pri čemer v realnem času nastaja tudi brutobilanca. Ob tem je vodjem in skrbnikom projekta na voljo grafično spremljanje profitabilnosti projektov z možnostjo pregledovanja strukture prihodkov in stroškov. Najvišje vodstvo pa ima prek nadzornih plošč vpogled v izkaz uspešnosti projektnega portfelja in posameznih projektov, profitnih centrov in stroškovnih mest.

Pri proizvodnih projektih MIT Orkester omogoča tudi izkoriščanje informacij iz vmesnih kalkulacij, ki se generirajo na osnovi samodejnega zajema podatkov iz proizvodnje. To pomeni, da se na projektu praktično interaktivno spremlja potek izvajanja projekta ne samo časovno ampak tudi vrednostno.

Za popoln pregled nad izvajanjem projekta je na voljo tudi vsa dokumentacija, ki se zbira na projektu, od same projektne dokumentacije do pogodb, naročilnic in računov.

Za več informacij o vodenju projektov v proizvodnji se obrnite na ga. Sabina PšeničnikProjektna proizvodnja


Sabina Pšeničnik

Comments are closed.