MIT_informatika_Najemi_osnovna_sredstva

Ste zavezani za vodenje poslovnih najemov po novi ureditvi?

S 1. 1. 2019 je v veljavo stopilo novo računovodenje najemov po MSRP 16 in spremembe SRS, ki sledijo mednarodnim računovodskim standardom.

Marsikdo se vpraša, zakaj nova ureditev. V osnovi gre za to, da so bila sredstva in obveznosti najemojemalca pri poslovnih najemih podvrednotena, transakcije so se različno obravnavale in s tem povezano so bili računovodski izkazi neprimerljivi.

Kaj »popravlja« nova rešitev?

Preprosto povedano, bodo skoraj vsi najemi odslej morali biti priznani v bilanci stanja najemnika, v letnih poročilih pa bodo zato razkritja obsežnejša. Poslovni najem se je do sedaj izkazoval le kot strošek najemnine, po novem pa bomo kot stroške izkazovali amortizacijo in obresti. Za najemodajalce ne bo veliko sprememb, razen pri podnajemih.

Kdaj govorimo o najemu?

Pogodba vsebuje najem, če se z njo prenaša pravica do uporabe določenega predmeta oziroma sredstva najema za določeno dobo in določeno nadomestilo. Sredstvo se običajno šteje za identificirano, če je izrecno določeno v pogodbi. Lahko se identificira tudi tako, da se implicitno določi takrat, ko se sredstvo preda stranki na razpolago za uporabo.

Pomembno je, da standardi ne poznajo »nedoločnega časa« in da velja vsebina pred obliko. Torej, če ste bili v poslovni stavbi v najemu 10 let in vse kaže, da boste še vsaj naslednjih 5 let, skleniti pogodbo samo za 1 leto ne bo pomagalo, da bi se izognili priznavanju po novem.

MIT_informatika_Najemi_osnovna_sredstva
MIT informatika: vodenje poslovnih najemov po MSRP 16 (foto: iStock)

Za koga nova določila o najemih veljajo?

Novost velja za dolgoročne najeme, kjer je čas najema več kot 1 leto in za najeta sredstva višje vrednosti oziroma za vrednost več kot 10.000 EUR. Pozor, pri vrednotenju predmeta najema se upošteva vrednost novega sredstva! Nova določila za poslovne najeme so obvezna za srednje in velike družbe in druge organizacije. Uvajajo se tudi najemi majhnih vrednosti, to je najem, katerega vrednost znaša do 10.000,00 EUR in se v poslovnih knjigah ne pripoznava po novi ureditvi.

Kaj se v resnici spreminja?

Po 1. 1. 2019 bodo najemniki sredstva v dolgoročnem najemu izkazovali med svojimi sredstvi, torej se jim povečuje aktiva. Istočasno bodo izkazovali celoten dolg iz pogodbe, kar pomeni višjo pasivo oziroma dolgoročne obveznosti. Strošek najema bo poleg tega treba na novo preračunati ter ga uvrstiti med stroške amortizacije in stroške obresti. Praktično to pomeni, da gre na dolgi rok za enak strošek, ki se je po starem vodil kot strošek najema, po novem pa kot strošek amortizacije in obresti.

V poslovnih knjigah se na primer najem poslovnih prostorov za 5 let prizna po sedanji vrednosti, pravica uporabe pa se na eni strani knjiži kot sredstvo, kot proti knjižba pa dolgoročna obveznost. Pravica uporabe se mesečno amortizira, mesečni račun za najem pa zmanjšuje dolgoročno obveznost in jo pripoznava kot kratkoročno, ki se zapira s plačilom.

Priprava na prehod

Priznanje sredstev in obveznosti iz pogodb o poslovnih najemih močno spreminja bilanco stanja, saj se bodo povečala sredstva in obveznosti. Novo pripoznavanje najemov bo imelo tudi vpliv na dobiček iz poslovanja pred amortizacijo (EBITDA).

Glede na vpliv novega standarda je v pripravo na prehod potrebno vključiti poslovodstvo, računovodje, pravnike in informatike. V prvi vrsti poslovodstvo, saj se po novem vrednotenju najemov uporablja veliko ocen, presoj in izbir računovodskih usmeritev. V sklopu presoje je treba izvesti identifikacijo in trajanje najema ter diskontno stopnjo (bančna obrestna mera za boniteto izbranega podjetja).

Najemi v MIT Orkester

Evidentiranju in spremljanju najemov smo pripravili programski modul Najemi. Ta omogoča preračun neto sedanje vrednosti najema, vnos podatkov za preračun obrokov in mesečnih obresti. Program zagotavlja tudi vnos in obračun amortizacije najema – ki predstavlja pravico do uporabe. Poskrbljeno je tudi za neposredno prenašanje knjižb po evidentiranju v glavno knjigo ter v spremljanje projektov.

Novi modul tako uporabnikom omogoča, da maksimalno poenostavijo vodenje najemov ter istočasno zadostijo novim standardom brez bistvenega povečanja administracije.

Več informacij o vodenju najemov: ga. Slađana Gogić (info@mit-ing.si).


Marjeta Povalej

Comments are closed.