MIT informatika: Likvidnostni plan (foto: iStock)

Ste res prepričani, da pri likvidnosti nimate težav?

Plačilna sposobnost in likvidnost izražata solventnost podjetja in sta zelo povezani. V času gospodarske rasti naj težav z likvidnostjo ne bi bilo. Vendar je vsaka informacija o ohlajanju gospodarstva ali katere od ključnih industrij, na primer avtomobilske, lahko priložnost za premislek o tem, ali res tudi svojo plačilno spodobnost obvladujemo tako dobro, da bi znali uspešno premagati tudi slabše gospodarske pogoje in brez težav tekoče poravnavati svoje obveznosti.

Kako pri vas obvladujete likvidnost?

Obvladovanje likvidnosti danes je ključno za zagotavljanje plačilne sposobnosti jutri. Bistven del likvidnosti pa je upravljanje finančnega toka. Vodstvo običajno zahteva najmanj 15 dnevni pregled plana prilivov in odlivov, prek katerega se ugotavlja likvidnost in sprejema nadaljnje odločitve. Podatke pripravijo v računovodstvu na osnovi podatkov iz saldakontov planirane prodaje, nabavnih naročil, predračunov … Gre za posle, ki so se izvedli ali se še izvajajo in imajo dogovorjen rok dobave oziroma plačila ter večje mesečne odlive (plače, anuitete kreditov…).

»Problem je v tem, da v planu finančnega toka običajno niso vključene obveznosti in terjatve vseh partnerjev. Posebni dogovori s kupci o roku plačil in pričakovano zamudo so recimo vključeni le, če je pripravljavec plana s tem seznanjen.« je povedala Milena Lorenčič, poslovna svetovalka v podjetju MIT informatika. V primeru razpršene in nepregledne evidence prodajnih in nabavnih dokumentov je možnost, da kakšen dokument z večjim prilivom ali odlivom v ročno pripravljenem poročilu ni zajet.

»Ročna priprava plana terja ogromno časa, pri čemer je plan velikokrat nepopoln. Največ škode se lahko zgodi, če v določenem trenutku nimamo sredstev za poravnavanje obveznosti in podjetje pade v spiralo zamud pri plačilih,« je še povedala Lorenčičeva. To ne pomeni samo nezadovoljstva pri poslovnih parterjih, ampak tudi poslabšanje bonitetne ocene, ki lahko dolgoročno vpliva na uspešnost podjetja.

Verodostojna slika finančnega toka

MIT informatika pripravlja rešitev Likvidnostni plan. Ta rešitev je namenjena popolnemu pregledu nad finančnim tokom in bo vodstvu zagotovila popolne in točne informacije za sprejemanje odločitev. Pregled nad finančnim tokom bo možen za celotno podjetje, po stroškovnih mestih ali aktivnih projektih. Kot pravi Milena Lorenčič, bo priprava plana zelo enostavna, s samo nekaj kliki, kar bo pripravljavcem podatkov v finančno-računovodski službi oziroma kontrolingu prihranilo tudi veliko časa. V Likvidnostni plan bo možno zajeti dokumente iz celotnega prodajnega procesa (ponudba, predračun, prodajno naročilo, nalog za odpremo, dobavnica, faktura) in nabave (naročilnica, prevzemnica, račun). Vključeni bodo celo posebni dogovori s partnerji v zvezi z zamudami pri plačevanju (terjatve in obveznosti), ki se bodo upoštevali pri izračunu nove valute v planu in morebitni cassasconto. Posebna prednost nove rešitve bo stalen vpogled v aktualno stanje finančnega toka, kar bo računovodstvo razbremenilo priprave rednih likvidnostnih poročil.

MIT informatika: Likvidnostni plan (foto: iStock)
MIT informatika: Likvidnostni plan (foto: iStock)

Marjeta Povalej

Comments are closed.