MIT informatika: rešitve za gradbeno dejavnost (foto: www.freepik.com; Designed by rawpixel.com)

Da prenosne WC-kabine ne odplaknejo dobička

Dober pregled nad dejavnostmi in sredstvi, ki so predmet zunanjega izvajanja ali pa najema, podjetju zagotavlja, da ostanejo stroški projekta znotraj načrtovanega.

Absurdno je, da lahko najeta sredstva zaradi banalnosti požrejo ves dobiček, ki bi ga podjetje ustvarilo s projektom. Podjetjem v gradbeništvu se na primer dogaja, da je najeta oprema na gradbiščih bistveno več časa, kot se jo v resnici potrebuje, na primer zidarski odri in celo prenosne WC-kabine.

Podoben problem je pri obvladovanju uporabe oziroma spremljanju zasedenosti strojev. V praksi se velikokrat zgodi, da nek stroj na enem gradbišču stoji, ker so bila dela opravljena mnogo prej od planiranega, na drugem gradbišču pa ne morejo delati po planu, ker nimajo stroja na razpolago. Redno se dogaja, da je ocena strojnih ur povsem pavšalna in se stroj namesto v urah planira v dnevih. Podjetje ima bistveno slabše izkoriščen strojni park kot v resnici in tako recimo predaja posamezna dela v kooperacijo, tudi če bi jih lahko v celoti samo izvedlo. Po drugi strani podjetje ne more sprejemati novih projektov, saj so na videz vse kapacitete že itak prenapolnjene.

MIT_informatika_gradbeništvo (foto: www.freepik.com; Designed by rawpixel.com)
MIT informatika: rešitve za gradbeno dejavnost (foto: www.freepik.com; Designed by rawpixel.com)

Pregledno planiranje sredstev

Podjetja v gradbeništvu uporabljajo različne rešitve za planiranje, od preglednic v Excelu do poslovnih informacijskih sistemov in programov za vodenje projektov. Problemi, ki se pojavljajo pri uporabi vseh teh orodij, so lahko zelo kompleksni in imajo velik vpliv na poslovni izid.

  1. Podjetje nima vseh planov na enem mestu, zato v vodstvu in v oddelkih nimajo celotne slike nad dogajanjem v sedanjosti in prihodnosti.
  2. Podatki in dokumenti iz različnih aplikacij niso povezani, kar poveča neproduktivno porabo delovnega časa zaradi večkratnega vnašanja planskih podatkov – možne so napake in nedosledno vnašanje podatkov, zato plani ne kažejo realne slike.
  3. Tabelarični pregledi niso človeku prijazni, otežujejo odkrivanje anomalij in onemogočajo hitro ukrepanje – posledično so plani daleč od optimalnih, stroji pa stojijo.
  4. Vsak oddelek planira po svoje in ima drugačne poglede na uspešnost, oddelki niso usklajeni, izgublja se odgovornost.
  5. Zaradi stalnih telefonskih klicev se izgublja čas, saj drugače odgovorni nimajo možnosti dobiti ustreznih informacij.
  6. Uporaba različnih in predvsem nepovezanih rešitev povečuje porabo delovnega časa zaradi večkratnega vnašanja podatkov, pojavljajo se napake, ki se kažejo v problemih na terenu.

Prilagojeno vizualno planiranje

V podjetju MIT informatika so izdelali posebno informacijsko rešitev Visual@MIT, ki je namenjena prikazovanju različnih podatkov in dokumentov v časovni vrsti. Rešitev se povezuje z različnimi viri podatkov ter omogoča hkratno prikazovanje različnih informacij glede na posebnosti osnovne dejavnosti:

– vizualizacija posameznih planov (projektni, terminski, nabavni, voznega in strojnega parka, delovnih nalogov ….);

– istočasno prikazovanje različnih planov na eni sliki, na primer terminskega plana za posamezen projekt skupaj s planom nabave in delovnih nalogov ali pa sočasen pregled plana delovnih nalogov in voznega/strojnega parka;

– različni grafični prikazi (Gantt, koledarsko …) ter prikazi po tematskih sklopih in dokumentih;

– avtomatizacija zajema podatkov o dejanski porabi strojnih in delovnih ur;

– takojšen vpogled v podatke za vsako plansko postavko;

– prikazovanje podatkov v različnih časovnih okvirih (urno, dnevno, tedensko, mesečno…);

Koristi za gradbene posle

Vizualizirano planiranje ima mnogokratne učinke na izvedbo gradbenih projektov:

  • realizacija ne odstopa od plana, zato so stroški v mejah predračunov, projekti pa ohranjajo pričakovani dobiček;
  • celovit pregled nad vozili, stroji in delovnimi ekipami poenostavlja razporejanje po deloviščih, kar pripomore k boljšemu uresničevanju terminskih planov;
  • natančnejši podatki o realizaciji strojnih in delovnih ur omogočajo učinkovitejše načrtovanje najete delovne sile in strojev ter s tem znižanje stroškov;
  • večja izkoriščenost zmogljivosti osnovnih sredstev

Uvedba rešitve za vizualno planiranje Visual@MIT ima praktično takojšen učinek na poslovno uspešnost. Ob tem še dodatno razveseljuje hitra uvedba ter neodvisnost od poslovnega informacijskega sistema. To pomeni, da vam za preskok v učinkovitosti ni treba izvesti finančno in časovno zahtevnih sprememb v osnovni informacijski podpori.


Marjeta Povalej

Comments are closed.