MIT informatika: zmanjšanje davčne osnove za raziskave in razvoj

Zmanjšajte si davčno osnovo!

Z raziskavami in razvojem ne ustvarjate samo novih izdelkov ter izboljšav ampak tudi prihranite pri plačevanju DDPO.

Podjetja, katerih strategija ni usmerjena k inovacijam, razvoju novih znanj in obvladovanju sprememb na temelju raziskav in razvoja, ne bodo mogla več rasti in se razvijati. Nov pogled, nove ideje, znanja in informacije so temelj inovacijske sposobnosti podjetja ter njegovega trajnostnega razvoja. Raziskave in razvoj, ki se izvajajo v različnih fazah inoviranja, ne služijo samo kot izvor inovativnih idej, ampak tudi za reševanje najrazličnejših problemov, povezanih z izdelki, tehnologijami, organizacijo ali s poslovnimi procesi in modeli.

R & R kot olajšava

Država spodbuja inovativnost, saj krepi konkurenčnost in povečuje dodano vrednost. Zato vlaganja v raziskave in razvoj predstavljajo zmanjšanje davčne osnove za plačilo davka.*

Skladno s 55. členom Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2) je možno v posameznem davčnem obdobju uveljavljati zmanjšanje davčne osnove v višini 100 % zneska, ki predstavlja vlaganja v raziskave in razvoj v tem obdobju. Za vlaganja v raziskave in razvoj štejejo vlaganja v:

  1. notranje raziskovalno-razvojne dejavnosti zavezanca, vključno z nakupom raziskovalno-razvojne opreme, ki se izključno in stalno uporablja pri izvajanju raziskovalno-razvojne dejavnosti zavezanca;
  2. nakup raziskovalno-razvojnih storitev (ki jih izvajajo druge osebe, vključno s povezanimi osebami, oziroma druge javne ali zasebne raziskovalne organizacije).

V primeru, da znaša znesek R & R olajšave v posameznem davčnem obdobju več kot znaša pozitivna davčna osnova, lahko podjetje del teh neizkoriščenih R & R olajšav prenese in koristi še v naslednjih petih davčnih obdobjih.

MIT informatika: Zmanjšajte si davčno osnovo!
MIT informatika: Zmanjšajte si davčno osnovo!

Ne dovolite, da ostanete na suhem zaradi birokracije

Predpogoj za uveljavljanje olajšav je, da ima podjetje vlaganje v raziskave in razvoj podrobno in jasno opredeljeno v poslovnem načrtu ali v posebnem razvojnem projektu. Ta mora vsebovati vse bistvene elemente oziroma postavke projekta v skladu s Pravilnikom o uveljavljanju davčnih olajšav za vlaganja v raziskave in razvoj. Uveljavljanje olajšav mora biti dobro podprto z ustrezno dokumentacijo tudi z vidika naknadne presoje ustreznosti, zato je pomembna skrbna in natančna priprava potrebne dokumentacije za namen uveljavljanja R & R olajšave.

Poenostavite si obvladovanje R & R

Za lažje evidentiranje in obvladovanje razvojno-raziskovalne dejavnosti v podjetju smo v MIT informatika razvili poseben modul, ki deluje v poslovnem informacijskem sistemu MIT Orkester. Modul PODPORA R & R omogoča pregled in meritve, koliko finančnih in človeških virov namenjamo R & R. Še posebej je koristen v podjetjih, kjer se ne spremlja stroškov po projektih, ali če se želi natančnejše razdeljevati stroške in ure, porabljene za raziskovalno-razvojne projekte.

Modul PODPORA R & R omogoča podrobnejšo razdelitev stroškov, ki se ob spremljanju posameznih projektov prenesejo na splošni R & R – projekt:

  • razdelitev stroškov z razdelilnimi ključi;
  • enostavno brisanje (razveljavitev) že razdeljenih stroškov in ponovna razdelitev;
  • vnos ur po dnevih in projektih po delavcih;
  • enostavno popravljanje vnesenih ur;
  • vrednotenje vnesenih ur po dveh urnih postavkah: planski ceni (enaka za vse delavce za posamezen projekt), urni postavki podjetja (osnovni stroški plač).

Za konec naj dodamo, da tudi sam nakup modula predstavlja davčno olajšavo in dodatno zmanjšuje davčno osnovo.

……………………………………………………

*Za vlaganja v raziskave in razvoj, ki so nepovratno financirane iz sredstev proračuna Republike Slovenije ali Evropske Unije, tovrstne davčne olajšave ni možno uveljavljati.

Sladjana Gogic

Comments are closed.