Proizvodnja

Proizvodni sistem MIT proizvajalcem ponuja celovito rešitev, s katero postopoma razvijejo tesno prilagojeno informacijsko podporo svoji proizvodni dejavnosti.

Modularni proizvodni sistem v rešitvah MIT vključuje orodja in postopke, ki zagotavljajo evidentiranje prav vseh dogodkov in to neposredno na mestu, kjer nastanejo. Proizvodnim podjetjem omogoča avtomatizacijo zbiranja in obdelave podatkov ter odpravlja časovni zamik informacij za odločanje. S tem zagotavlja hiter odziv na anomalije pri proizvodnji ter pravočasno ukrepanje.

Podjetje kot strateški partner prinaša dobre prakse pri uporabi podatkov iz proizvodnje za namene povečevanja učinkovitosti, produktivnosti in dodane vrednosti. Tako proizvodnim podjetjem omogoča učinkovito izkoriščanje podatkov iz osnovne dejavnosti v podpornih procesih, od prodaje, nabave in logistike do vzdrževanja, kadrovanja, kontrolinga, investicij ter odločanja na najvišji ravni.


MIT proizvodni ERP sistem

Vse ravni informacijske podpore proizvodnji

ERP sistem MIT je doma v proizvodni dejavnosti. Zato združuje podporo proizvodnim procesom v enovito rešitev, ki obsega tako načrtovanje in pripravo proizvodnje ter predračunske kalkulacije kot spremljanje izvajanja proizvodnih in podpornih nalog in poračunske kalkulacije. S tem podjetjem daje vzvode za doseganje dobičkonosnosti in konkurenčnosti.

Proizvodna dokumentacija
• Učinkovita podpora proizvodnim normativom (kosovnice, recepture, tehnološki postopki, operacije).
• Razpisovanje delovnih nalogov na podlagi plana ali dejanskih prodajnih naročil.
• Predračunske kalkulacije za izračun predvidene lastne cene, ki poleg normativov in predvidenih stroškov orodij zajemajo tudi korekcijske faktorje za pokritja.

Spremljanje in obračun proizvodnje
• Zajemanje podatkov o količini in vrsti proizvedenih izdelkov ter porabi materialov, polizdelkov ter dela na operacijah po delovnih nalogih.
• Samodejne informacije za obračun proizvodnje in poračunske kalkulacije.
• Primerjava pred- in pokalkulacij za ugotavljanje dobičkonosnosti.
• Beleženje zastojev in opozorila.

Načrtovanje proizvodnje
• Načrtovanje in terminiranje proizvodnje (vizualizirano planiranje).
• Zanesljive informacije o realizaciji in dobavnih rokih za prodajo.
• Takojšnje informacije za nabavo glede na prodajna naročila, kosovnice in zaloge.
• Samodejna opozorila za vodstvo o prekinitvah in ozkih grlih.


Povezani procesi

MIT kot vodilna rešitev za proizvodna podjetja tesno povezuje proizvodne procese z ostalimi podpornimi procesi. S tem zagotavlja obvladovanje vseh poslovnih procesov v smeri zmanjševanja napak, okrepitve vodenja in poenostavitve postopkov.
• Neprekinjenost procesov – vsi podatki se vnašajo samo enkrat in so ob vnosu takoj na razpolago vsem službam, ki jih rabijo.
• Povezanost programskih modulov – brezpapirno poslovanje in zmanjšanje potreb po izdelavi dokumentov, ki se izmenjujejo med službami.
• Avtomatizirani postopki – samodejno proženje delovnih postopkov glede na dogodke v proizvodnem, nabavnem, skladiščnem in prodajnem sistemu. Zajem in prenos podatkov o opravljenih urah in delovni uspešnosti iz proizvodnje v kadrovski podsistem za obračun plač.


Vgrajena sledljivost

Podjetja z uvedbo sledljivosti odgovorijo na zakonodajne zahteve, hkrati pa izboljšajo konkurenčnost. MIT beleži vse podatke o izvoru surovin, materialov, polizdelkov in izdelkov skozi celoten proizvodni proces. Poleg tega ponuja možnost, da uporabniki sami določijo raven sledljivosti posameznega izdelka prek nastavitev v šifrantu artiklov. MIT tako proizvodnim podjetjem poenostavlja reševanje reklamacij, serijskih napak in druge vidike obvladovanja kakovosti.


Podpora servisni dejavnosti

Proizvajalcem, ki za svoje izdelke zagotavljajo tudi servisne storitve, je na voljo posebna rešitev za vodenje storitvene dejavnosti. Rešitev Servisni delovni nalogi omogoča visoko prilagodljivost zahtevam pri delu s strankami za delovnim pultom ali na terenu.