Splošni pogoji ob prijavi na dogodke

Splošni pogoji ob prijavi na dogodke podjetja Saop d.o.o.

Splošno

S prijavo na določen dogodek podjetja Saop d.o.o. se posameznik strinja, da lahko podjetje Saop d.o.o., Cesta Goriške fronte 46, 5290 Šempeter pri Gorici, matična številka 5383129 (v nadaljevanju besedila Saop d.o.o.) kot upravljavec osebnih podatkov obdeluje osebne podatke, ki jih je posameznik posredoval v obrazcu za prijavo na dogodek za namene izvedbe dogodka, na katerega se posameznik prijavlja oz. naročilo za zakup posnetka predavanja.

Posameznik dovoljuje, da sme podjetje Saop d.o.o. v obrazcu navedene osebne podatke posredovati morebitnim drugim osebam, ki sodelujejo pri izvedbi izobraževanja (prevoznik, ki zagotavlja prevoz na izobraževanje, ponudnik nočitvenih kapacitet, izvajalec izobraževanja ipd.).

Podatke o posamezniku, ki se je prijavil na posamezen dogodek, lahko podjetje Saop d.o.o. hrani v okviru hrambe podatkov na računih še 10 let po poteku leta, na katerega se račun nanaša, podatke v zvezi s posameznim dogodkom še 5 let po izvedbi posameznega dogodka v skladu s splošnim zastaralnim rokom, opredeljenim v 346. členu Obligacijskega zakonika (OZ, Ur. l. RS št. 97/2007), oz. do preklica soglasja v primeru, če se posameznik strinja, da lahko podjetje Saop d.o.o. obdeluje njegove osebne podatke za namen obveščanja o novostih podjetja Saop d.o.o. preko elektronske pošte. Posameznik izjavlja in potrjuje, da je seznanjen(a) s pravico do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj v skladu z določbami 29, 30, 31, 32 in 33 Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1-UPB1) – Uradni list RS, št. 94/ 2007. Izjavlja tudi, da je seznanjen z dejstvom, da je strinjanje z obdelavo podatkov prostovoljno. Če se posameznik ne strinja, da lahko podjetje Saop d.o.o. obdeluje osebne podatke, ki jih je posameznik posredoval za namene izvedbe dogodka, na katerega se posameznik prijavlja, mora to sporočiti na elektronski naslov seminarji@saop.si. Zahteva za prenehanje obdelovanja osebnih podatkov za namene izvedbe izobraževanja se šteje za odjavo od izobraževanja ter se zanjo smiselno uporabljajo določila, ki so opredeljena v poglavju Udeležba na dogodku, plačilo in odjave. Strinjanje z obveščanjem o novostih in obvestilih podjetja Saop d.o.o. preko elektronske pošte ni pogoj za prijavo na posamezen dogodek ter se lahko posameznik od obveščanja preko elektronske pošte kadarkoli odjavi bodisi preko elektronske pošte seminarji@saop.si ali pa na posebni povezavi za odjavo od pošiljanja elektronske pošte, ki je objavljena v elektronskem sporočilu, ki ga podjetje Saop d.o.o. posreduje posameznikom.

Varovanje osebnih podatkov udeležencev na seminarju

V okviru organizacije posameznega dogodka si podjetje Saop d.o.o. pridružuje pravico, da so podatki iz evidenčnih listov (ime, priimek, organizacija, iz katere posameznik prihaja) vidni tudi drugim udeležencem posameznega dogodka. Posameznik dovoljuje, da se podatki (ki se nanašajo nanj) iz evidenčnega lista dostopni tudi drugim udeležencem, ki se udeležijo izobraževanja ter se hkrati zavezuje, da bo zagotavljal zaupnost osebnih podatkov, do katerih bo dostopil ob izpolnjevanju evidenčnega lista. V kolikor se seminar v živo predvaja preko spleta in se dogodek snema, se udeleženec strinja, da je zvočni posnetek predavanja na voljo prijavljenim udeležencem za dogovorjeni čas (običajno 60 dni).

Varovanje osebnih podatkov udeležencev na spletnem seminarju

Posamezniki, ki se udeležujejo spletnega seminarja soglašajo, da se seminar izvaja in snema z orodjem Gotowebinar (LogMeIn, Inc.) in Net-Results (Net-Results ltd.). Prisotnost na spletnem seminarju je lahko vidna tudi drugim udeležencem spletnega seminarja. Prijave na konference in ankete o zadovoljstvu z udeležbo na dogodku se zbirajo preko orodja MS Forms PRO (Microsoft). Do orodja Gotowebinar dostopajo tudi podjetja Saop d.o.o. Hrvaška in Srbija za namene izvajanja spletnih seminarjev. Saop d.o.o. omogoča, da je vsakemu zaposlenemu pri podjetju, ki se je udeležilo posameznega spletnega seminarja, v roku, določenem znotraj vabila na udeležbo določenega dogodka, omogočen brezplačen ogled posnetka izobraževanja preko osebnega portala.

Avtorske pravice

Udeleženci so dolžni posamezni posnetek spletnega seminarja ter ostalo prejeto gradivo, povezano z dogodkom (npr. literatura, gradiva, ipd.), uporabljati le za svoje lastne namene. Posnetki spletnih seminarjev ter prejeto gradivo, povezano z dogodkom, so avtorsko pravno zaščiteni v skladu z veljavnimi predpisi o avtorskih pravicah in mednarodnimi sporazumi o avtorskih pravicah in drugimi veljavnimi predpisi kot individualna stvaritev podjetja Saop d.o.o.. V skladu s tem je prepovedano kopiranje, reproduciranje, spreminjanje ali prilagajanje posnetka spletnega seminarja v nasprotju z dovoljenjem podjetja Saop d.o.o.

Fotografiranje posameznikov na dogodkih podjetja Saop d.o.o.

Posameznik se ob potrditvi teh splošnih pogojev strinja, da lahko podjetje Saop d.o.o. izvaja fotografiranje in snemanje dogodka ter te fotografije uporablja za namene objavljanja elektronskih novic na spletni strani podjetja Saop d.o.o, za objavljanje fotografij na Facebook profilu podjetja ter za namene pošiljanja e-novic v zvezi s posameznim dogodkom. Fotografiranje in snemanje posameznikov je prostovoljno. Če se posameznik ne strinja s fotografiranjem, lahko to sporoči na elektronski naslov seminarji@saop.si oz. se izogiba izpostavljanju na dogodku v času, ko se izvaja fotografiranje.

Udeležba na dogodku, plačilo in odjave

Podjetje Saop d.o.o. vam bo račun za plačilo kotizacije izstavilo pred ali po zaključku dogodka. Odjave so mogoče pisno na seminarji@saop.si in sicer najkasneje 4 dni pred pričetkom dogodka. Ob kasnejših odjavah si pridržujemo pravico, da vam zaračunamo 30 % vrednost kotizacije za administrativne stroške. V primeru prepozno sporočene odsotnosti (2 dni pred pričetkom ali na dan dogodka) iz kakršnih koli razlogov pa si pridržujemo pravico, da vam zaračunamo celotno vrednost kotizacije. V primeru nepravočasno odjavljenega avtobusnega prevoza ali rezervacije hotelske sobe si pridržujemo pravico, da vam zaračunamo dodatnih 30 € + DDV za stroške rezervacije mesta na avtobusu in vrednosti nočitve, ki velja po rednem ceniku na dan dogodka.

V primeru odpovedi dogodka zaradi višje sile ali drugih nepričakovanih dejavnikov, se podjetje Saop d.o.o. zavezuje, da bo v najkrajšem možnem času razpisalo seminarje s temami, ki so bile predvidene na dogodku. V kolikor to ne bo mogoče, bo povrnilo plačano kotizacijo v celoti, oziroma se z udeleženci dogovorilo za koriščenje katerega od drugih dogodkov v vrednosti plačane kotizacije.

Odgovornost za škodo, ki je nastala posameznikom na dogodku podjetja Saop d.o.o.

Posamezniki se udeležujejo posameznega dogodka upravljavca na lastno odgovornost ter se s prijavo na dogodek (ki ga organizira podjetje Saop d.o.o.) strinjajo, da bodo upoštevali vsa navodila organizatorja dogodka ter obenem potrjujejo, da so bili seznanjeni z dejstvom, da organizator ni odgovoren za kakršnokoli izgubo, materialno škodo, druge zahtevke, izdatke ali stroške, ki bi nastali v zvezi s sodelovanjem na dogodku oziroma katerokoli drugo odgovornost, ki jo je v skladu z veljavno zakonodajo mogoče izključiti ali omejiti. Če v okviru izvajanja dogodka podjetje Saop d.o.o. krivdno povzroči posamezniku škodo, podjetje Saop d.o.o. ne odgovarja posamezniku za škodo, ki presega petkratnik plačila posameznega dogodka oz. do največ 1.000 €.

Gradiva in seminarji predstavljajo splošne situacije in lahko služijo zgolj kot okvir ali splošno vodilo pri proučevanju specifičnih (npr. davčnih) problemov. Gradivo je torej namenjeno zgolj izobraževanju in ne predstavlja pravnega oziroma davčnega nasveta. Podjetje Saop d.o.o. in avtorji gradiva oziroma seminarja ne prevzemajo nobene odgovornosti za posledice, ki bi nastale kot rezultat samostojnega udejstvovanja na podlagi predstavljenega gradiva. Svetujemo vam, da se glede podrobnosti ali uporabe predstavljenih primerov v konkretnih situacijah obrnete neposredno na svetovalce.

Veljavnost

Ti splošni pogoji pričnejo veljati dne 16. 2. 2021 (VER7).