Splošni pogoji

Splošni pogoji ob prijavi na dogodke podjetja MIT informatika d.o.o. v soorganizaciji s podjetjem SAOP, d.o.o.

Splošno

S prijavo na določen dogodek podjetja MIT informatika d.o.o., Sv. Duh 274, 4220 Škofja Loka, matična številka 7049595000 v soorganizaciji s podjetjem SAOP d.o.o., Cesta Goriške fronte 46, 5290 Šempeter pri Gorici, matična številka 5383129 (v nadaljevanju MIT informatika d.o.o.) se posameznik strinja, da lahko podjetje MIT informatika d.o.o., kot upravljavec osebnih podatkov obdeluje osebne podatke, ki jih je posameznik posredoval v obrazcu za prijavo na dogodek za namene izvedbe dogodka, na katerega se posameznik prijavlja.

Posameznik dovoljuje, da sme podjetje MIT informatika d.o.o. v obrazcu navedene osebne podatke posredovati morebitnim drugim osebam, ki sodelujejo pri izvedbi izobraževanja (prevoznik, ki zagotavlja prevoz na izobraževanje, ponudnik nočitvenih kapacitet, izvajalec izobraževanja ipd.).

Podatke o posamezniku, ki se je prijavil na posamezen dogodek, lahko podjetje MIT informatika d.o.o. hrani v okviru hrambe podatkov na računih še 10 let po poteku leta, na katerega se račun nanaša, podatke v zvezi s posameznim dogodkom še 5 let po izvedbi posameznega dogodka v skladu s splošnim zastaralnim rokom, opredeljenim v 346. členu Obligacijskega zakonika (OZ, Ur. l. RS št. 97/2007), oz. do preklica soglasja v primeru, če se posameznik strinja, da lahko podjetje MIT informatika d.o.o. obdeluje njegove osebne podatke za namen obveščanja o novostih podjetja MIT informatika d.o.o. preko elektronske pošte.

Posameznik izjavlja in potrjuje, da je seznanjen(a) s pravico do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj v skladu z določbami 29, 30, 31, 32 in 33 Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1-UPB1) – Uradni list RS, št. 94/ 2007. Izjavlja tudi, da je seznanjen z dejstvom, da je strinjanje z obdelavo podatkov prostovoljno. Če se posameznik ne strinja, da lahko podjetje MIT informatika d.o.o. obdeluje osebne podatke, ki jih je posameznik posredoval za namene izvedbe dogodka, na katerega se posameznik prijavlja, mora to sporočiti na elektronski naslov seminarji@saop.si. Zahteva za prenehanje obdelovanja osebnih podatkov za namene izvedbe izobraževanja se šteje za odjavo od izobraževanja. Strinjanje z obveščanjem o novostih in obvestilih podjetja MIT informatika d.o.o. preko elektronske pošte ni pogoj za prijavo na posamezen dogodek ter se lahko posameznik od obveščanja preko elektronske pošte kadarkoli odjavi na posebni povezavi za odjavo od pošiljanja elektronske pošte, ki je objavljena v elektronskem sporočilu, ki ga podjetje MIT informatika d.o.o. posreduje posameznikom.

Varovanje osebnih podatkov udeležencev na seminarju

V okviru organizacije posameznega dogodka si podjetje MIT informatika d.o.o. pridružuje pravico, da so podatki iz evidenčnih listov (ime, priimek, organizacija, iz katere posameznik prihaja) vidni tudi drugim udeležencem posameznega dogodka. Posameznik dovoljuje, da se podatki (ki se nanašajo nanj) iz evidenčnega lista dostopni tudi drugim udeležencem, ki se udeležijo izobraževanja ter se hkrati zavezuje, da bo zagotavljal zaupnost osebnih podatkov, do katerih bo dostopil ob izpolnjevanju evidenčnega lista. V kolikor se seminar v živo predvaja preko spleta in se dogodek snema, se udeleženec strinja, da je zvočni posnetek predavanja na voljo prijavljenim udeležencem za dogovorjeni čas (običajno 60 dni).

Varovanje osebnih podatkov udeležencev na spletnem seminarju

Posamezniki, ki se udeležujejo spletnega seminarja soglašajo, da se seminar izvaja in snema z orodjem Gotowebinar (LogMeIn, Inc.) in Net-Results (Net-Results ltd.). Prijave na konference in ankete o zadovoljstvu z udeležbo na dogodku se zbirajo preko orodja CheckBox (Checkbox Survey Inc.). Do orodja Gotowebinar dostopajo tudi podjetja Saop, d.o.o. Slovenija, Hrvaška in Srbija za namene izvajanja spletnih seminarjev. Udeleženci so dolžni posamezni posnetek spletnega seminarja ter ostalo prejeto gradivo, povezano z dogodkom (npr. literatura, gradiva, ipd.), uporabljati le za svoje lastne namene. Posnetki spletnih seminarjev ter prejeto gradivo, povezano z dogodkom, so avtorsko pravno zaščiteni v skladu z veljavnimi predpisi o avtorskih pravicah in mednarodnimi sporazumi o avtorskih pravicah in drugimi veljavnimi predpisi kot individualna stvaritev podjetja MIT informatika d.o.o. V skladu s tem je prepovedano kopiranje, reproduciranje, spreminjanje ali prilagajanje posnetka spletnega seminarja v nasprotju z dovoljenjem podjetja MIT informatika d.o.o.

Avtorske pravice

Udeleženci so dolžni posamezni posnetek spletnega seminarja ter ostalo prejeto gradivo, povezano z dogodkom (npr. literatura, gradiva, ipd.), uporabljati le za svoje lastne namene. Posnetki spletnih seminarjev ter prejeto gradivo, povezano z dogodkom, so avtorsko pravno zaščiteni v skladu z veljavnimi predpisi o avtorskih pravicah in mednarodnimi sporazumi o avtorskih pravicah in drugimi veljavnimi predpisi kot individualna stvaritev podjetja MIT informatika d.o.o.. V skladu s tem je prepovedano kopiranje, reproduciranje, spreminjanje ali prilagajanje posnetka spletnega seminarja v nasprotju z dovoljenjem podjetja MIT informatika d.o.o.

Fotografiranje posameznikov na dogodkih podjetja MIT informatika d.o.o.

Posameznik se ob potrditvi teh splošnih pogojev strinja, da lahko podjetje MIT informatika d.o.o. izvaja fotografiranje in snemanje dogodka ter te fotografije uporablja za namene objavljanja elektronskih novic na spletni strani podjetja MIT informatika d.o.o, za objavljanje fotografij na Linkedin profilu podjetja ter za namene pošiljanja e-novic v zvezi s posameznim dogodkom. Fotografiranje in snemanje posameznikov je prostovoljno. Če se posameznik ne strinja s fotografiranjem, lahko to sporoči na elektronski naslov marketing@mit-ing.si oz. se izogiba izpostavljanju na dogodku v času, ko se izvaja fotografiranje.

Odgovornost za škodo, ki je nastala posameznikom na dogodku podjetja MIT informatika d.o.o.

Posamezniki se udeležujejo posameznega dogodka upravljavca na lastno odgovornost ter se s prijavo na dogodek (ki ga organizira podjetje MIT informatika d.o.o.) strinjajo, da bodo upoštevali vsa navodila organizatorja dogodka ter obenem potrjujejo, da so bili seznanjeni z dejstvom, da organizator ni odgovoren za kakršnokoli izgubo, materialno škodo, druge zahtevke, izdatke ali stroške, ki bi nastali v zvezi s sodelovanjem na dogodku oziroma katerokoli drugo odgovornost, ki jo je v skladu z veljavno zakonodajo mogoče izključiti ali omejiti. Če v okviru izvajanja dogodka podjetje MIT informatika d.o.o. krivdno povzroči posamezniku škodo, podjetje MIT informatika d.o.o. ne odgovarja posamezniku za škodo, ki presega petkratnik plačila posameznega dogodka oz. do največ 1000 eurov.

Veljavnost

Ti splošni pogoji pričnejo veljati dne 1. 9. 2020.