MIT informatika: monitoring proizvodnje zagotavlja spremljanje dogajanja v proizvodnji

Ažurni podatki iz proizvodnje so odlično plansko in prodajno orodje

Proizvodna podjetja, ki želijo maksimalno izkoristiti svoje proizvodne zmogljivosti, se pri planiranju ne zanašajo samo na izkušnje, ampak izkoriščajo zanesljive podatke. Gre za podatke iz proizvodnje, ki neodvisno od človeškega faktorja v realnem času kažejo sliko dogajanja neposredno na delovnih centrih in celo na posameznih strojih in napravah.

Eden od glavnih problemov pri dnevnem terminiranju ter pri tedenskem in mesečnem planiranju proizvodnje je zagotavljanje vpogleda v dejansko stanje plana glede na realno situacijo v proizvodnji. Kljub temu, da morda podjetje planira delovne naloge glede na tehnološke podatke in je plan na videz dobro postavljen, se pogostokrat dogaja, da plan precej striže v primerjavi z dejanskim stanjem.

Poglejmo si samo nekaj pogostih razlogov, zakaj prihaja do odstopanj med realnim stanjem in planom:

 1. podatke o opravljenem delu se piše na delovne liste in z zamikom prepisuje v informacijski sistem (prihaja do napak pri prepisovanju podatkov, planska služba lahko dobi podatke z nekajdnevno zamudo);
 2. normativi niso osveženi (standardne izdelke se sčasoma izdeluje hitreje od prvotno postavljenih normativov);
 3. novi serijski izdelki se proizvajajo počasneje od predvidenega, zato prihaja do zamud (najpogosteje, če so normativi postavljeni izkustveno oziroma, če se pri ničti seriji ni merilo dejanskih časov posameznih operacij);
 4. pri projektni ali maloserijski proizvodnji normativi niso postavljeni, zato se delovni nalogi izvajajo hitreje ali počasneje od plana;
 5. planska služba nima vpogleda v zastoje v proizvodnji (na primer, če pride do okvare stroja, loma orodja, povečanja izmeta, če poide material …).
MIT informatika: monitoring proizvodnje zagotavlja spremljanje dogajanja v proizvodnji
MIT informatika: monitoring proizvodnje zagotavlja spremljanje dogajanja v proizvodnji

Vendar za uspešno realizacijo plana, še bolj pa za čim večjo učinkovitost, niso dovolj samo predvideni datumi odpreme na osnovi prodajnih naročil ali pavšalna ocena trajanja izvedbe delovnih nalogov z velikimi varnostnimi faktorji. Za dobre plane in hkrati maksimalno izkoriščenost proizvodnih kapacitet je potrebno uporabljati več podatkov in verodostojne informacije. Podatki, ki najbolj vplivajo na vzdržnost plana pa so podatki o tehnoloških postopkih, ki so predvideni po delovnem nalogu.

Slab pregled nad proizvodnjo lahko zavira prodajno uspešnost

Pomanjkanje zanesljivih in hitrih informacij o dogajanju v proizvodnji onemogoča optimalno delo tudi drugim poslovnim funkcijam, predvsem prodaji. Ta na primer:

 1. nima vpogleda v zasedenost in sproščanje proizvodnih kapacitet, zato lahko kupcu ponudi nedosegljiv dobavni rok;
 2. ne vidi »lukenj« v planu, ki bi jih lahko zapolnila z dodatnimi naročili ali celo sprejela naročila s hitrim rokom dobave in posledično višjo ceno;
 3. prodaja nima vpogleda v dejansko zasedenost kapacitet, zato lahko zavrne naročila kljub temu, da ima na voljo razpoložljive kapacitete;
 4. ne more pravočasno obvestiti stranke v primeru, da ne bo možno doseči obljubljenega dobavnega roka;
 5. vodstvo zaradi neodkritih zamud ne more pravočasno ukrepati, zato se mora prodaja ukvarjati z gašenjem požarov, ki največkrat pomenijo dodatne popuste, pogodbene kazni ali celo izgubo posla.

Monitoring zagotavlja podatke za učinkovito proizvodnjo

V podjetju MIT informatika smo prenovili informacijsko rešitev za monitoring proizvodnje, ki zagotavlja spremljanje dogajanja v proizvodnji neodvisno od uporabljene naprave.

Rešitev omogoča vnos podatkov o zaključenosti posameznih operacij neposredno na delovnem centru ali posameznem stroju, bodisi prek ročnega vnašanja bodisi prek samodejnega zajema prek vgrajenih senzorjev (IoT). Podatki se samodejno prenesejo v plan, kar planerju omogoča, da v primeru anomalij ustrezno ukrepa, na primer prerazporedi operacije glede na prioritete. Monitoring zagotavlja kakovostne informacije tudi drugim uporabnikom, na primer za pripravo vodstvenih poročil, tehnologiji o izvajanju normativov in prodaji o realizaciji naročil kupcev.

MITova rešitev za monitoring proizvodnje prinaša torej vrsto poslovnih koristi.

 1. Zagotavlja vpogled v dogajanje v proizvodnji v realnem času, kar planski službi omogoča kakovostnejše razporejanje delovnih nalogov in posameznih operacij.
 2. Poročila za proizvodnjo, na primer o zaključkih operacij, omogočajo pravočasno pripravo tehnologije za novo operacijo oziroma delovni nalog ter s tem še dodatno poveča razpoložljivost proizvodnih kapacitet.
 3. Informacije o realnem poteku dela omogočajo izboljšave tehnoloških postopkov.
 4. Podatke o realiziranem času in proizvedenih količinah samodejno preračunava glede na proizvodne normative (kosovnice, recepture, tehnološki postopki, operacije) in tako omogoča spremljanje kazalnikov uspešnosti proizvodnje.
 5. Realne podatke o uspešnosti posameznih zaposlenih za potrebe organizacije dela in nagrajevanja.
 6. Zagotavlja transparente podatke o opravljenem delu in izdelkih, kar poenostavi, pohitri in poveča natančnost sprotnih kalkulacij in pokalkulacij.
 7. Prek vnašanja podatkov o kakovosti in zastojih podjetje lažje obvladuje razloge za anomalije v proizvodnem procesu.
 8. Točni in pravočasni podatki vodstvu omogočajo ukrepanje v primeru anomalij, na primer uvedbo dodatne izmene v primeru zamude ali predaje v kooperacijo;
 9. Prodaja ima na voljo točne podatke o izvajanju naročil in razpoložljivih kapacitetah za kakovostno delo s kupci.
 10. Podatki so zajeti transparentno in zato bolj kredibilni, tako za vodenje in delo s kadri kot tudi za komunikacijo med različnimi službami.

Podatki, pridobljeni z monitoringom proizvodnje, prinašajo torej visoko dodano vrednost. V prvi vrsti omogočajo natančnejše planiranje same proizvodnje, po drugi strani pa izboljšajo tudi upravljanje podpornih procesov od interne logistike do vzdrževanja. Sinergija z obvladovanjem tehnoloških postopkov navsezadnje prispeva k izboljšanju kazalnika OEE ter posledično k večji uspešnosti podjetja. Ne smemo prezreti tudi njihove vodstvene in prodajne vrednosti, ki le še dodajata koristi za čim hitrejšo vpeljavo monitoringa v proizvodnjo.


Monitoring proizvodnje, 1. del

Monitoring proizvodnje, 2. del


Za podrobnejše informacije o dobrih praksah planiranja še naprej spremljajte blog podjetja MIT informatika. Lahko pa stopite v stik z nami in se dogovorite za predstavitev (Sabina Pšeničnik, tel.: 04 281 31 03, e-pošta: sabina.psenicnik@mit-ing.si). Datum za naslednje brezplačno predavanje o dobrih praksah v proizvodnji bo javljen naknadno zaradi aktualnih razmer.


Tibor Zavrl

Comments are closed.